Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

1. newsletter

5. 2. 2018

Dobrý deň!

 

Dostáva sa k vám prvý newsletter venovaný medzinárodnému projektu STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), ktorý začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. realizovať v novembri 2017 spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch európskych krajín – zo Slovenska, z Česka a z Bulharska.

Touto cestou by sme Vám radi poskytli informácie o projekte ako takom, o našich partneroch, čo všetko sa nám už v rámci neho podarilo zrealizovať, a tiež o tom, čo nás ešte len čaká.

Veríme, že sa nám spolu s Vami podarí naplniť náš cieľ –  podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. V iaceré prieskumy totiž poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v strednej a východnej Európe učitelia zápasia s nemožnosťou zvýrazňovania vzájomných vzťahov medzi predmetmi z dôvodu nedostatku zdrojov a niekedy dokonca z nedostatku informácií pri určitých témach. Toto je veľmi dôležitý poznatok vzhľadom na výučbu tém spojených s astronómiou.

 

Sledujte nás aj naďalej!

Partneri STARS

 

 

Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

 

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Na základe správy siete Eurydice z roku 2015 o profesii učiteľa v Európe sa 44,8 % učiteľov vyjadrilo, že sa ich obzvlášť týkajú potreby zahrnuté pod spoločné pomenovanie „vyučovanie medzipredmetových zručností“. Viaceré prieskumy tiež poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v strednej a východnej Európe učitelia zápasia s nemožnosťou zvýrazňovania vzájomných vzťahov medzi predmetmi z dôvodu nedostatku zdrojov a niekedy dokonca z nedostatku informácií pri určitých témach. Toto je mimoriadne dôležitý poznatok vzhľadom na výučbu tém spojených s astronómiou. Aby žiaci získali relevantné vedomosti je veľmi dôležité, aby sa učili v pojmovej štruktúre, vykonávali pozorovania, navzájom spolupracovali a vyťažili čo najviac so súčasného technologického pokroku.

 

Od novembra 2017 sa začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. so sídlom v Bratislave  realizovať medzinárodný projekt s názvom STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), cieľom ktorého je podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Na projekte s nami spolupracuje ďalších šesť partnerov z troch rôznych krajín – Slovenska, Česka a Bulharska. Naším zámerom je poskytnúť učiteľom komplexné metódy, ktoré zlepšia ich vyučovacie postupy a tiež konkrétne námety, ako prezentovať jednotlivé témy týkajúce sa astronómie v rámci platného kurikula.

 

O čo nám v projekte ide?

 • o vybavenie učiteľov 2. stupňa základných škôl s inovatívnymi metódami, vedomosťami, kompetenciami a nástrojmi na výučbu astronómie v rámci kurikula relevantným a zmysluplným spôsobom
 • o podporu kritického myslenia, analytického a abstraktného vnímania za účelom zvyšovania úrovne osvojovania si vedomostí u žiakov, a tiež získavania relevantných vedomostí
 • o vytvorenie konceptu nového edukačného programu výučby astronómie, ktorý bude reflektovať súčasné trendy a postoje žiakov voči modernému vyučovaciemu procesu
 • o vybavenie cieľových skupín projektu s voľne dostupnými, jazykovo relevantnými a vysokokvalitnými edukačnými zdrojmi na výučbu astronómie

Aké sú plánované výstupy projektu?

 • Metodická príručku pre učiteľov
 • Tréningový program pre učiteľov
 • On-line platforma pre učiteľov, žiakov a rodičov
 • Koncept edukačného programu na výučbu astronómie

Aký je cieľ projektu?

 • Hlavným cieľom projektu je vytvoriť komplexný nástroj zahŕňajúci všetky štyri uvedené výstupy projektu. Spolupráca vydavateľstva, univerzity, expertov na astronómiu a škôl, ako projektových partnerov, nebude prispievať iba k vysokokvalitným výstupom, ale tiež zaistí, že  cieľové skupiny projektu budú mať neobmedzený prístup k zdrojom, ktoré budú neustále testované a hodnotené, aby bola zabezpečená ich maximálna aplikovateľnosť a využitie v praxi, a zároveň bude vytvorený priestor pre ich ďalšie využitie.

Pre koho je projekt určený?

 • cieľovou skupinou projektu STARS sú najmä učitelia na 2. stupni základných škôl
 • žiaci vo veku 10 – 14 rokov
 • ich rodičia (ako nepriami účastníci)
 • politicky činné osoby pôsobiace v oblasti vzdelávania a majúce vplyv na tvorbu vzdelávacích politík v štáte

 

 

Kto sú partneri projektu?

 • Partnermi projektu sú renomovaná astronomická spoločnosť (Bulharská Astronomická Spoločnosť), univerzita venujúca sa výskumu v oblasti astronómie (Západočeská univerzita v Plzni), školy (Gymnázium Metodova 2 v Bratislave, Matematická stredná škola „Paisiy Hilendarski“ v Sofii, Základní škola u Říčanského lesa) a spoločnosť venujúca sa programovaniu webových stránok a informačných systémov na mieru (M7) z troch krajín (Slovensko, Česko a Bulharsko).

 

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu: www.project-stars.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie partnerov projektu STARS

   

24. novembra 2017 sa uskutočnilo 1. medzinárodné stretnutie partnerov projektu STARS v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých 6 partnerov projektu STARS zo Slovenska, Česka a Bulharska:

 • Gymnázium Metodova 2 Bratislava; M7 (SVK)
 • Západočeská univerzita v Plzni; Základní škola u Říčanského lesa (CZ)
 • Bulharská astronomická spoločnosť; Matematická stredná škola v Sofii (BG)

Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bolo vydavateľstvo učebníc EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

 

Obsahom stretnutia bolo:

 • predstavenie jednotlivých partnerov
 • prezentácia projektu STARS a oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou a pravidlami financovania
 • začatie práce na 1. intelektuálnom výstupe (návrh štruktúry a obsahu)

Cieľom stretnutia bolo:

 • dohodnúť sa na štruktúre a obsahu dotazníka prostredníctvom ktorého zistíme úroveň vedomostí o astronómii u učiteľov a žiakov na 2. stupni ZŠ (úloha pre partnerov zo Západočeskej univerzity v Plzni a Bulharskej astronomickej spoločnosti)
 • na základe výsledkov prieskumu vytvoriť obsah a štruktúru 1. intelektuálneho výstupu projektu (O1) – Metodickej príručky pre učiteľov (na tvorbe O1 budú pracovať partneri zo Západočeskej univerzity v Plzni a Bulharskej astronomickej spoločnosti počas 1. polroka roku 2018)

Čo bude nasledovať:

 • realizácia prieskumu na partnerských školách na Slovensku, v Česku a v Bulharsku
 • práca na metodických materiáloch pre učiteľov na 2. stupni základných škôl
 • tvorba a expedícia 1. informačného newslettru o projekte
 • príprava na 2. stretnutie partnerov projektu v auguste 2018 v Plzni, kde im bude predstavená 1. verzia metodických materiálov a budú mať možnosť ju pripomienkovať

 

 

 

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem