Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

Partneri projektu


EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. (SK)

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. je slovenské odborné vydavateľstvo, ktoré aktívne pôsobí v oblasti vzdelávania a školení pre učiteľov základných a stredných škôl. Vydavateľstvo vzniklo vo februári 1997 a už 20 rokov pôsobí ako jeden z najväčších vydavateľov učebníc na Slovensku. Spoločnosť má vo svojom portfóliu viac ako 200 titulov učebníc a cvičebníc s odporúčacou doložkou Ministerstva školstva SR (36 titulov pre základné školy, 83 titulov pre špeciálne školy, 75 titulov pre stredné odborné školy a 8 titulov pre stredné školy).

Z pohľadu štátnych investícií do verejného školstva má v súčasnosti vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA 11 % podiel na slovenskom trhu z hľadiska základných škôl; 94 % z hľadiska špeciálnych škôl, 58 % za hľadiska stredných škôl a 28 % z hľadiska stredných odborných škôl. V súčasnosti vydavateľstvo rozširuje svoju ponuku vyvíjaním podporných edukačných materiálov, ako sú napríklad rôzne metodiky pre učiteľov.

Od roku 2000 roku 2017 vydavateľstvo organizuje tréningové semináre pre učiteľov po celej krajine s dôrazom kladeným na prácu s inovatívnymi edukačnými materiálmi.

Na základe dohôd s Ministerstvom školstva SR vydavateľstvo ročne vyexpeduje v priemere 172 000 učebníc do slovenských štátnych škôl. Momentálne vydavateľstvo zamestnáva 5 zamestnancov na plný úväzok. Všetci zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti v príprave učebných materiálov. Vydavateľstvo tiež spolupracuje s množstvom renomovaných externých spolupracovníkov, expertov v oblasti vzdelávania a školení, ktorí sa taktiež podieľajú na tvorbe produktov vydavateľstva.

Heydukova 12-14
Bratislava 811 08
Slovenská republika

Webová stránka

expolpedagogika.sk

Gymnázium, Metodova 2, Bratislava (SK)

Gymnázium Metodova je stredná škola ponúkajúca tri rôzne úrovne štúdia: 4-ročné, 8-ročné a 5-ročné študijné programy vytvorené na základe slovensko-francúzskeho bilingválneho študijného systému. Škola má 38 tried a viac ako 100 pedagogických zamestnancov. Hlavným zameraním 8-ročného študijného programu sú cudzie jazyky.

Študenti si môžu vybrať z rôznych európskych jazykov, ako sú anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a študovať ich ako prvý a druhý jazyk s rovnakou hodinovou dotáciou. 5-ročný študijný program je bilingválny a zameraný na štúdium prírodovedných predmetov v slovenskom a francúzskom jazyku. Tento program pripravuje študentov na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou a umožňuje učiteľom učiť žiakov prírodovedné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia) vo francúzskom jazyku od 2. až do 5. ročníka.

Anglický jazyk sa vyučuje ako druhý jazyk. Študenti, ktorí ukončia tento program, získajú bilingválny certifikát o záverečnej skúške spolu s osvedčením o jazykovej znalosti, obe vydané Francúzskou republikou. Tento certifikát umožňuje úspešným absolventom priamy prístup na väčšinu univerzít vo Francúzsku bez prijímacích skúšok. Každý študent má v škole prístup na Internet, škola má dve telocvične a športový komplex, moderné odborné učebne informatiky, fyziky, chémie, multimediálne triedy, jazykovú triedu a biologické laboratórium.

Metodova 2
821 08 BRATISLAVA
Slovenská republika

Webová stránka

gmet.edupage.org

Bulharská Astronomická Spol. – BAS (BG)

Bulharská astronomická spoločnosť vznikla v roku 2000. Je to dobrovoľnícka, mimovládna organizácia, spravovaná prezidentom a výborom, ktorý zahŕňa renomovaných vedcov zo všetkých astronomických inštitúcií v Bulharsku, riaditeľov verejných observatórií a planetárií (hlavným zámerom je dosah a práca so študentmi stredných škôl) a predstaviteľov amatérskych astronómov.

Na národnej úrovni je BAS zodpovedná za vzťahy s európskymi astronomickými orgánmi, ako sú ASTRONET a Európska Astronomická spoločnosť (EAS). Hlavými cieľmi spoločnosti sú vytvorenie komplexnej dlhodobej stratégie rozvoja bulharskej astronómie, jej propagácie a dosahu na verejnosť; podpora výskumu a vzdelávacích aktivít na národnej úrovni a organizácia výročnej astronomickej konferencie; podieľanie sa na tvorbe národných stratégií a politík v oblasti výskumu a vzdelávania v astronómii a astrofyzike.

Aby sa dosiahli stanovené ciele, BAS podporuje výskum a edukačnú činnosť svojich členov, organizuje rôzne semináre, workshopy a konferencie, propaguje výsledky astronómie a vedy, podieľa sa na tvorbe národnej politiky a stratégie v oblasti astronómie a spolupracuje s medzinárodnými astronomickými organizáciami. Navyše BAS spolupracuje so všetkými akademickými inštitúciami, ktoré ponúkajú univerzitné vzdelanie a/alebo robia vedecký výskum v oblasti astronómie, ako napríklad Univerzitný astronomický inštitút a Shumenská univerzita.

Aktívnymi členmi BAS sú profesionálny a amatérsky astronómovia, absolventi univerzít, postgraduálni študenti a učitelia. V súčasnosti má spoločnosť viac ako 90 aktívnych členov a spolupracuje so 7 observatóriami v rôznych bulharských mestách. BAS sa zúčastnila na FP7 projekte Noc výskumníkov 2009 – Hviezdna noc a bola jedným z koordinátorov medzinárodného roku astronómie v roku 2009 na národnej úrovni.

Borisova gradina
Astronomicheska observatoria 1054
Sofia

Webová stránka

astro.shu-bg.net/sab

Matematická stredná škola „Akademika Kirila Popova“, Plovdiv (Bulharsko)

Matematická stredná škola „Akademika Kirila Popova“ v Plovdive bola založená v roku 1971 a počas svojej existencie sa vypracovala na jednu z najprestížnejších a najatraktívnejších stredných škôl v krajine. Škola je známa vďaka inováciám vo vzdelávaní a dosiahnutým výsledkom žiakov – má viac ako 65 žiackych držiteľov medailí z prestížnych medzinárodných fór.

Počas rokov sa škola stala centrom pre moderný IT tréning. Prvýkrát v Bulharsku študenti mohli maturovať z predmetu „ASM programátor“. BAS akceptovala školu ako partnera v rôznych vedeckých oblastiach. Potvrdenie úspešnosti školy bolo tiež hosťovanie 13. ročníka Balkánskej olympiády v matematike v roku 1995 a tiež Medzinárodnej matematickej olympiády mládeže v roku 1999.

Prijatie na školu je možné po 4. ročníku – 2 triedy a po 7.ročníku – 8 tried, 5 tried z toho má matematické zameranie a venuje sa intenzívnemu štúdiu jazykov (anglický a nemecký) a 3 odborné triedy – 2 zamerané na systémové programovanie a 1 na počítačovú grafiku. Aj vyučovanie v odborných triedach prebieha v anglickom jazyku. Škola tiež ponúka svojím študentom množstvo mimoškolských aktivít, ktoré im pomáhajú rozvíjať a zlepšovať ich vedomosti.

11 Chemshir Street
4001 Plovdiv
Bulharsko

Webová stránka

omg-bg.com

Základní škola u Říčanského lesa (CZ)

Základní škola u Říčanského lesa je škola založená v roku 1995 v regióne Říčany. Hlavnou prioritou školy je vychovávať zodpovedných a motivovaných občanov spoločnosti prostredníctvom kvalitného vzdelávania s dôrazom na dobrú znalosť aspoň 2 cudzích jazykov, dobré digitálne zručnosti, komunikačné a prezentačné zručnosti a dodržiavanie socio-etického kódu.

Vyučovanie je organizované na základe Rámcového vzdelávacieho programu pre základné školy, ktorý je zameraný na vyučovanie prírodovedných predmetov v súlade so zdravým životným štýlom, udržateľným rozvojom a environmentálnou výchovou, a so špeciálnym dôrazom na telesnú výchovu a športové aktivity, starostlivosť o zvieratá, rastliny a remeselníctvo, vytváranie vzťahu študentov k miestam, odkiaľ pochádzajú a kde žijú. Súčasťou výuky je aj intenzívny tréning anglického jazyka.

Zámerom školy je, aby jej absolventi boli dobre pripravení pokračovať v ďalšom štúdiu na rôznych úrovniach vzdelávania, adaptovali sa na multikultúrne prostredie v súčasnej Európe a ďalej sa samostatne rozvíjali. Škola je navrhnutá pre maximálny počet 540 žiakov, napriek tomu ju v súčasnosti navštevuje 570 žiakov vo veku 6 – 15 rokov. V 1. a 2. ročníku vyučovanie prebieha v dvoch paralelných triedach s priemerným počtom 24 žiakov v jednej triede. Pedagogický zbor tvorí 35 učiteľov. Väčšina žiakov pochádza z oblasti Říčan, ale asi 20 % z nich pochádza z blízkych miest. Školu navštevujú aj žiaci iných národností, ktorým je poskytnutý extra jazykový servis za účelom vytvorenia vhodných podmienok na úspešný vyučovací proces.

Školní 2400/4
251 01, Říčany
Česká republika

Webová stránka

zs.ricany.cz/

Západočeská univerzita v Plzni (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni bola založená v roku 1991 a je jedinou verejnou vysokoškolskou inštitúciou sídliacou v Plzenskom kraji. Univerzita má deväť fakúlt s viac ako 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy vyššieho vzdelávania. Takmer 16 000 študentov si môže vybrať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Univerzita ponúka aj široké spektrum programov celoživotného vzdelávania, vrátane univerzity tretieho veku.

Západočeská univerzita v Plzni má významné postavenie medzi univerzitami v Českej republike i v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Svoju tradíciu európskeho vysokoškolského vzdelávania upevnila na sklonku roku 2012 aj tým, že získala certifikát ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), ktorý potvrdzuje, že študijné prostredie na tejto univerzite zodpovedá európskym štandardom. Pedagogická fakulta ako súčasť univerzity rozvíja široké spektrum programov v rámci celoživotného vzdelávania, hlavne programov zameraných na ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň
Česká republika

Webová stránka

fpe.zcu.cz/kmt

M7 (SK)

Spoločnosť M7, s.r.o. založil v roku 2003 pôvodne ako Media7, s.r.o. Július Krištofík. Na začiatku to bola malá spoločnosť počítačových nadšencov, ktorí prinášali inovatívne riešenia v rýchlo sa meniacom priestore internetu. Hlavný prínos mala spoločnosť vo výrobe multimédií, webových stránok a v poskytovaní hostingu. V roku 2004 firma zmenila svoj názov na M7, s.r.o.

Spoločnosť sa zameriava na programovanie webových stránok a informačných systémov na mieru, aktívne spolupracuje na kreatíve a spolu s reklamnými agentúrami ponúka zákazníkovi komplexné riešenia od stratégie cez kreatívu až po vývoj, technické zabezpečenie a podporu. Od roku 2005 firma aktívne spolupracuje s Ľuboslavom Janovcom, ktorý sa v roku 2011 stal v spoločnosti partnerom.

Významným míľnikom v živote spoločnosti sa stáva rok 2015, kedy firma M7 vyhrala výberové konanie na dodanie Komplexného poradenského systému prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (základne školy SR). Za tento projekt – KomposyT – získala firma špeciálne uznanie ITAPA 2015. ITAPA je od roku 2002 najvýznamnejším a najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sa zaoberá informatizáciou verejnej správy (eGovernment).

Štúrova 11
81102 Bratislava
Slovenská republika

Webová stránka

http://www.m7.sk

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem