Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

O projekte


Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344

Erasmus+; Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

O projekte

Európa v 21. storočí čelí výzve zlepšiť vedecké a technologické zručnosti za účelom posilnenia konkurencieschopnosti v globálnom meradle. Nevyhnutnou súčasťou správneho vedeckého bádania je vedecky gramotná a vzdelaná populácia. Rastúca zhoda vzťahujúca sa na potreby obnovenia vedeckého vzdelávania v našich školách viedla v posledných dekádach renomovaných vedcov k tomu, aby spojili svoje sily s učiteľmi a pozorne sa pozreli na to, ako sa vyučujú predmety zamerané na vedu a ako sú učitelia týchto predmetov na ich učenie pripravovaní. Rozsiahly záujem o astronómiu môže byť spojený nielen s rastúcimi vedomosťami a chápaním na strane študentov, ale aj s objasňovaním podstaty vedy, rovnako ako s jej mocou a tiež s obmedzeniami pri tvorbe našej budúcnosti. Navyše, interdisciplinárna povaha astronómie a jej prirodzené spojenie s technikou ju stavajú do pozície vynikajúceho „posilňovača“ horizontálnych zručností žiakov – je to ten najlepší predmet, ktorý rozvíja kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania medzi mladými.

Na základe správy siete Eurydice z roku 2015 o profesii učiteľa v Európe sa 44,8 % učiteľov vyjadrilo, že sa ich obzvlášť týkajú potreby zahrnuté pod spoločné pomenovanie „vyučovanie medzipredmetových zručností“. Aj viaceré prieskumy poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v strednej a východnej Európe učitelia zápasia s nemožnosťou zvýrazňovania vzájomných vzťahov medzi predmetmi z dôvodu nedostatku zdrojov a niekedy dokonca z nedostatku informácií pri určitých témach. Toto je mimoriadne dôležitý poznatok vzhľadom na výučbu tém spojených s astronómiou. Aby žiaci získali relevantné vedomosti je veľmi dôležité, aby sa učili v pojmovej štruktúre, vykonávali pozorovania, navzájom spolupracovali a vyťažili čo najviac so súčasného technologického pokroku.

Od 1. novembra 2017 začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. realizovať medzinárodný projekt STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), cieľom ktorého je podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Projekt STARS je financovaný s podporou Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu STARS sú najmä učitelia na 2. stupni základných škôl, ale tiež žiaci vo veku 10 – 14 rokov, ich rodičia (ako nepriami účastníci) a v neposlednom rade aj politicky činné osoby pôsobiace v oblasti vzdelávania a majúce vplyv na tvorbu vzdelávacích politík v štáte. Očakáva sa, že prostredníctvom rôznych projektových aktivít, nástrojov a komunikačných kanálov sa do projektu zapojí viac ako 2000 jednotlivcov aktívnych v oblasti školského vzdelávania.

Projekt STARS je inovatívny a jeho zámerom je kombinovať rôzne edukačné metódy, aby sa posilnil profil profesie učiteľa, a aby sa vyučovací proces zmenil na vzrušujúce dobrodružstvo. Náš projekt vybaví učiteľov komplexnými metódami, ktoré zlepšia ich vyučovacie postupy a tiež konkrétnymi námetmi, ako prezentovať jednotlivé témy týkajúce sa astronómie v rámci platného kurikula.

Zameranie

Projekt je zameraný na:

  • vybavenie učiteľov 2. stupňa základných škôl s inovatívnymi metódami, vedomosťami, kompetenciami a nástrojmi na výučbu astronómie v rámci kurikula relevantným a zmysluplným spôsobom,
  • podporu kritického myslenia, analytického a abstraktného vnímania za účelom zvyšovania úrovne osvojovania si vedomostí u žiakov, a tiež získavania relevantných vedomostí,
  • vytvorenie konceptu nového edukačného programu výučby astronómie, ktorý bude reflektovať súčasné trendy a postoje žiakov voči modernému vyučovaciemu procesu,
  • vybavenie cieľových skupín projektu s voľne dostupnými, jazykovo relevantnými a vysokokvalitnými edukačnými zdrojmi na výučbu astronómie.

Výstupy

Výstupy projektu:


  • STARS Metodická príručka pre učiteľov
  • STARS Tréningový program pre učiteľov
  • STARS Online Platforma
  • STARS Koncept edukačného programu na výučbu astronómie

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem